پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


نرخ تورم 7.5 درصد
تاريخ خبر: سه شنبه، 2 آذر 1395 ساعت: 13:11

به گزارش صنعت نیوز، مرکز امار ایران نرخ تورم را در یک سال منتهی به آبان ، 7.5 درصد اعلام کرد.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به آبان 95 نسبت به دوره مشابه پارسال 7،5 درصد است که نسبت به دوره مشابه منتهی به مهرماه 0،4 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)6،1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6،6 درصد)، 0،5 واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص کل( برمبنای 100=1390) در آبان امسال 233،6 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0،3 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده « خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم 271،6 رسید که نسبت به ماه قبل 0،3 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی « خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد 269،2 رسید که نسبت به ماه قبل 0،3 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «خوراکی » نسبت به ماه قبل مشابه سال قبل 8،3 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 6،7 درصد است.

شاخص گروه عمده«خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 8،4 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6،8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهرامسال (6،8 درصد) بدون تغییر مانده است.

شاخص گروه عمده« کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در آبان امسال به 220،6 رسید که نسبت به ماه قبل از ان 0،3 درصد افزایش داشته است.

میزان افزایش شاخص گروه عمده « کلاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 5،2 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 7،8 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مهرماه 0،6 واحد درصد کاهش یافته است.