پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


نحوه پرداخت يارانه سود تسهيلات بانکي تعيين شد
تاريخ خبر: دوشنبه، 23 شهريور 1388 ساعت: 11:04

به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، رئيس جمهور، آئين نامه نحوه توزيع اعتبارات يارانه هاي مربوط به کمک بلاعوض و سود و کارمزد وجوه اداره شده و تسهيلات بانکي در سال 88 را ابلاغ کرد.

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، آئين نامه نحوه توزيع اعتبارات يارانه هاي مربوط به کمک بلاعوض و سود و کارمزد وجوه اداره شده و تسهيلات بانکي در سال 88 را ابلاغ كرد كه بر اساس آن اين اعتبار براي پرداخت يارانه تسهيلات طرحهاي منعقد شده در سال 1388 که به بهره‌برداري مي‌رسند، در مجموع به ميزان چهارصد و پنجاه و سه ميليارد ريال تعيين شده است.

بر اين اساس ، يارانه طرحهاي اشتغالزايي کليه دستگاههاي اجرايي از جمله وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و تعاون، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و ساير دستگاهها به استثناي کميته امداد امام خميني (ره) ازجانب کارگروههاي اشتغال و سرمايه‌گذاري استانها پرداخت خواهد شد.

بر اساس اين آيين نامه مقرر شده است مبلغ شصت ميليارد ريال از اين اعتبار به منظور احداث واحدهاي نان صنعتي انبوه از طريق بخش خصوصي،‌تعاوني و بخش عمومي غير دولتي و ارتقا کيفيت تکنولوژي پخت نان واحدهاي نانوايي سنتي هزينه شود و همچنين مبلغ دويست ميليارد ريال به صورت وجوه اداره شده براي افزايش اشتغال به ازاي سرانه هر شغل يکصد ميليون ريال (بيست هزار شغل جديد) در اختيار کميته امداد امام خميني (ره) قرار مي‌گيرد تا در قالب ضوابط مشخص هزينه شود.

بر اساس آيين نامه توزيع اعتبارات يارانه هاي مربوط به کمک بلاعوض و سود و کارمزد وجوه اداره شده و تسهيلات بانکي در سال 88 ، دولت مبلغ يکصد و نود و چهار ميليارد و دويست ميليون ريال در اختيار وزارت کار و امور اجتماعي قرار داده است تا در خصوص تعهدات معوق مصوبات شوراي عالي اشتغال در استانها هزينه شود.

پرداخت مجدد هرگونه يارانه و کمک بلاعوض به طرحهاي اشتغالزايي که از محل ساير رديفها و يا اعتبارات در اختيار دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي، يارانه مستقيم و يا غير مستقيم به شيوه وجوه اداره شده و يا وام ارزان قيمت دريافت مي كنند از محل قانون بودجه سال 1388 کل کشور ممنوع است.

پرداخت يارانه سود تسهيلات بنگاههاي زودبازده حداکثر دو درصد (2%) در سال 1388 است و يارانه سود تسهيلات بنگاههاي زودبازده صرفا به طرحهاي بهره برداري شده و در چارچوب آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرين پرداخت خواهد شد.

بر اساس اين آيين نامه، طرحهاي مربوط به مکانيزاسيون کشاورزي ، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تکنولوژي اطلاعات و فرآوري داده‌ها (ict,it) فناوريهاي نوين نظير نانو تکنولوژي، ريست فناوري، توليد قطعات و تجهيزات صنعتي و نفتي و گردشگري و طرحهاي اقتصادي بنگاههاي زودبازده با تسهيلات دريافتي کمتر از ده ميليارد ريال بنا به درخواست دستگاه اجرايي ذي ربط و تاييد کارگروه اشتغال در قالب ضوابط تعيين شده وزارت کار و امور اجتماعي و سرمايه‌گذاري تا سه درصد (3%) سود تسهيلات سال 1388 از يارانه برخوردار مي‌شوند.