پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


شارژ تلفن همراه با کارتهای مستعمل
تاريخ خبر: دوشنبه، 8 مهر 1387 ساعت: 11:50

جوان شهرکردي اختراع شارژتلفن همراه با کارت مستعمل تلفن همگاني را به نام خود ثبت کرد .

علي گنجي هفده ساله که دردوره پيش دانشگاهي ودررشته رياضي فيزيک تحصيل مي کند طرح خود را در جشنواره خوارزمي ارائه کرده است؛ که اين طرح در مرحله داوري کشوري قراردارد .

او با استفاده ازيک کارت تلفن مستعمل يک قطعه سيم و فيش اتصال به موبايل امکان شارژموبايل از سي دقيقه تا چهل وپنج دقيقه را درنبود برق ويا پريزبرق فراهم کرده است .

گنجي گفت: دراين طرح تراشه ششم کارت هوشمند تلفن همگاني با بارمثبت و قسمت بدنه تلفن همگاني با بارمنفي قدرت شارژتلفن همراه را تا چهارونيم ولت فراهم مي کند.

اين دانش اموزخلاق دوطرح ابتکاري ديگررا نيزبراي دوره بعدي جشنواره خوارزمي دردست ساخت دارد .