پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


شهرداري تهران با متخلفان نصب برچسب هاي تبليغاتي غيرمجازبرخورد مي كند
تاريخ خبر: دوشنبه، 29 مهر 1387 ساعت: 09:55

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی صنعت نیوز، معاون امور مناطق سازمان زيباسازي شهرداري تهران اعلام کرد : اين سازمان بزودي با متخلفان نصب برچسب هاي غيرمجاز بر روي در منازل و ديوارهاي پايتخت برخورد قانوني مي كند.

مهدي گلشني درمصاحبه با خبرنگارما افزود: دراجراي طرح پاكسازي سيماي شهر از برچسب هاي تبليغاتي غير مجاز ، ضد شركتهايي كه پس از اجراي طرح مجددا اقدام به نصب برچسب هاي تبليغاتي كرده اند، مستند سازي شده است كه در يكي دو ماه آينده با آنان برخورد قانوني مي شود.

وي با اشاره به جريمه شركتهاي تبليغاتي غير مجاز گفت: حداقل جريمه براي اين شركتها يك ميليون تومان است.

معاون امور مناطق سازمان زيباسازي شهرداري تهران افزود: اين سازمان ازاوايل امسال به صورت ضربتي طرح پاكسازي سيما و منظر عمومي شهر را از برچسب هاي تبليغاتي غيرمجاز اجرا كرده است.