پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

WWW.SANATNEWS.IR


مالیات بر ارزش افزوده و بستر سازی های ضروری
تاريخ خبر: دوشنبه، 29 مهر 1387 ساعت: 16:17

در اینکه ایجاد نظام های صحیح مالیاتی در کشور کار درستی است ، جای شک و تردید ندارد و از اینکه باید در الگو برداری از کشور های پیشرفته و دارای ساختار های هوشمند و عقلایی سود جست ، نیز شکی نیست . اما به نظرمیرسد موضوع مهمی چون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بسیارشتاب زده و بدون فراهم سازی بستر های لازم در کشور مطرح شده باشد . در این خصوص نیاز به تحلیل علمی نیست بلکه باز خورد جامعه در حوزه های مختلف گواه این مدعاست . این اولین بار نیست که در موارد مهم بدون مطالعه شرایط محیطی و بدون آگاهی ازوجود بستر های لازم عمل می کنیم ، اما آنچه در انتها نصیب کشور می شود صرف هزینه های زیاد ، از بین رفتن اعتماد و دوباره کاری های غیر ضروری است . اما نکات مهم دیگری وجود دارد که باید قبل از پرداختن به این موضوع مهم به آن توجه شود ، مثلاً آموزش های لازم از طریق رسانه ها و یا در گیر کردن انجمن های صنفی در این موضوع ، یا دستورالعمل های ساده و قابل فهم برای همه افرادی که با سطوح مختلف سواد درگیر آن خواهند شد . از سوی دیگر هماهنگی نهاد های مهم کشور در این حوزه ها مهم است . وقتی مجلس و دولت که دو رکن مهـم تعیــین کننده در حوزه قانونــگذاری و اجرا هستند هنوز با یکدیگر در این بحث هـماهنگ نیستند ،آیـا ساده اندیشی نیست که این تصمیم مهم در متن جامعه عملیاتی شده و موفق باشد ! نکته دیگر زیر ساخت های لازم برای انجام چنین اموری است . ما نباید برای انجام این کار به اروپای20 یا 30 سال پیش نگاه کنیم ، بلکه برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که آخرین دستآ ورد ها در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد .

هنوز سیستم بانکی بیمار و ناکارآمد کشور مشکلات فراوان در استفاده از ساده ترین سیستم های بانکی که سال هاست در دنیا معمول شده، دارد . مدت هاست که بحث دولت الکترونیک مطرح است ، آیا مردم به حد لازم از این موضوع خبر دارند و اساساً کاری انجام شده ؟! مباحثی چون بانک های الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی و شفـاف سازی فعالیت نهاد های دولتی که باید چون الگویی عمل کنند ، حداقـل های لازم برای شروع هسـتند . متأسفانه اینگونه موارد مبهم و نظیر آن ها بسیار هستند که فقط ما در مقطعی آن ها را مطرح کرده و سپس رها کـرده ایم و کمیته پشت کمیته و ستاد در کنار ستاد دیگر تشکیل می شود و آخر هیچ !! در هر حال آنچـه توصیه می شود انجام اقدامات مطالعه شده و هماهنگ در بخش های مختلف مرتبط با موضـوع اسـت . یعنی نهاد های درگیر چه تصمیم ساز و چه مجری باید به کشور به عنوان یک پیکر واحدبنگرند و نگذارندکه حرکت و اقدام یکی ، توسط بخش دیگر تضعیف شود .موضوع دیگر سود جستن از توان و پتانسیل های فراوان موجود در جامعه است . ما باید در این امور حتماً کار شناسان را درگیر کنیم . ممکن است در شروع ، این موضوع یعنی صرف زمان و استفاده از کارشناشان مجرب پر هزینه جلوه کند ولی در نهایت به نفع اقتصاد ملی و جامعه خواهد بود . مثلاً در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور قطعاً میتوان از پتانسیل کارشناسی قدرتمندی که در این حوزه وجود دارد بهره گرفت و با هوشمندی از پی آمد های پر هزینه تصمیمات کارشناسی نشده ،کاست.

كارشناس صنعت خودرو

مهندس ساسان قربانی